1. نرخ های فوق با احتساب سرویس و صبحانه محاسبه گردیده است.
2. چنانچه یک نفر در اتاق دوتخته اقامت نماید نرخ صبحانه برای یک نفر محاسبه و با توجه به زمان پذیرش و تسویه حساب اگر میهمان از صبحانه استفاده ننماید، مبلغ صبحانه مورد نظر باید کسر شود.
3. برای افراد بین 2 الی 12 سال در صورت عدم استفاده از سرویس اضافه نیم بهاء محاسبه می گردد.
4. به کل صورتحساب میهمان بر اساس قانون، مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود. ساعت رسمی تخلیه اتاق حداکثر تا 12:00 و تحویل اتاق 14:00 است.