1. نرخ های فوق با احتساب سرویس و صبحانه محاسبه گردیده است.
2. برای افراد بین 2 الی 12 سال در صورت عدم استفاده از سرویس اضافه نیم بهاء محاسبه می گردد.
3. به کل صورتحساب میهمان بر اساس قانون، مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود. ساعت رسمی تخلیه اتاق حداکثر تا 12:00 و تحویل اتاق 14:00 است.