غرفه های هتل

هتل آزادی نیز مانند بسیاری از هتل‌های مدرن دیگر در داخل خود از یک مجموعه‌ی فروشگاهی برخوردار است.