سالن صبحانه خوری

صرف صبحانه به همراه نان تازه ی ایرانی در سالن صبحانه خوری هتل آزادی نویدبخش یک روز خوب برای شما می باشد.