روف گاردن

صرف غذا در محیطی متفاوت رابرای شما مهیا کرده ایم ... روف گاردن همان مکان رویایی شماست در هتل آزادی. آسمان در هر لحظه از فراز شما می گذرد. رویای روزی بارانی و شبی پرستاره را در هتل آزادی حقیقت بخشیده ایم. لذت صرف غذا در چنین محیطی را به عزیزان خود هدیه کنید.