الف. تخفیفات جهت همکاران بانک صادرات در ایام نوروز و تابستان  بشرح ذیل می‌باشد:

1- همکارانی که دارای معرفی‌نامه صادره از اداره رفاه استان بوده، همراه با  افراد تحت تکفلشان که دارای دفترچه بیمه بانک می باشند، از  80% تخفیف اتاق و 65% تخفیف در غذا بهره مند می گردند.
2- فرزندانی که از تکفل کارمند خارج شده اند، همچنین  پدر  و مادر کارمند که تحت تکفل کارمند نیستند از  50% تخفیف اتاق و 30% تخفیف  در غذا بهره مند خواهند شد.(بعنوان همراه در اتاق همکار)
3- پدر، مادر، برادر و خواهر همسر همکار  از 30% تخفیف اتاق و 30% تخفیف درغذا بهره مند می گردند. (بعنوان همراه در اتاق همکار)
4- لازم به ذکر می باشد با توجه به استقبال زیاد همکاران در ایام نوروز و تابستان، هر کارمند فقط می‌تواند با در دسترس داشتن یک برگه معرفی نامه از اداره رفاه استان خود، از یک اتاق همراه با همراهانش استفاده نماید.


ب. تخفیفات جهت همکاران درسایر  ایام  بشرح ذیل می‌باشد:

1- همکارانی که دارای معرفی‌نامه صادره از اداره رفاه استان بوده، همراه با  افراد تحت تکفلشان که دارای دفترچه بیمه بانک می‌باشند، از 80% تخفیف اتاق و 65% تخفیف در غذا بهره‌مند می‌گردند.
2- سایر همراهان کارمند نیز در این ایام از 50% تخفیف اتاق و 30% تخفیف در غذا بهره‌مند خواهند شد.
3- در این ایام با توجه به شرایط هتل و در صورت وجود اتاق خالی همکاران می‌تواند  از اطاق مازاد بصورت 50% تخفیف در اتاق و 30% تخفیف در غذا استفاده نمایند.
ج- کلیه همکاران بانکی که بدون معرفی نامه به هتل مراجعه می‌نمایند در تمامی ایام سال جهت استفاده از رستوران با ارائه کارت شناسائی بانک از 30% تخفیف در غذا بهره مند می‌گردند.

 

ارائه‌ی مدارک زیر در هنگام پذیرش همکاران محترم بانک صادرات الزامیست:

1- کارت ملی
2- شناسنامه
3- دفترچه بیمه
4- ارسال الکترونیکی معرفی‌نامه توسط اداره رفاه استان

 دریافت فرم pdf رزرو (معرفی نامه)