الف -   تخفیفات جهت همکاران بانک صادرات در ایام نوروز و تابستان  بشرح ذیل میباشد:
1- همکارانی که دارای معرفی‌نامه صادره از اداره رفاه استان بوده  ،همراه با  افراد تحت تکفلشان که دارای دفترچه بیمه بانک میباشند  ، از  80% تخفیف اطاق  و 65% تخفیف در غذا بهره مند میگردند.
2-   فرزندانی   که از تکفل کارمند خارج شده اند ،همچنین  پدر  و مادر کارمند که تحت تکفل کارمند نیستند از  50% تخفیف اطاق  و30% تخفیف  در غذا بهره مند خواهند شد.(بعنوان همراه در اطاق همکار)
3- پدر ،مادر ، برادر و خواهر همسر همکار  از30% تخفیف اطاق  و30% تخفیف  در غذا بهره مند میگردند. (بعنوان همراه در اطاق همکار)
4- لازم به ذکر میباشد با توجه به استقبال  زیاد همکاران در ایام نوروز و تابستان ، هر کارمند فقط میتواند با در دسترس داشتن یک برگه معرفی نامه از اداره رفاه استان خود ، از یک اطاق همراه با همراهانش استفاده نماید.
ب  -   تخفیفات جهت همکاران درسایر  ایام  بشرح ذیل میباشد:
1- همکارانی که دارای معرفی‌نامه صادره از اداره رفاه استان بود ه  ،همراه با  افراد تحت تکفلشان که دارای دفترچه بیمه بانک میباشند  ، از  80% تخفیف اطاق  و 65% تخفیف در غذا بهره مند میگردند.
2- سایر همراهان کارمند نیز در این ایام  از  50% تخفیف اطاق  و 30% تخفیف در غذا بهره مند خواهند شد.
3- در این ایام با توجه به شرایط هتل و در صورت وجود اطاق خالی همکاران میتواند  از اطاق مازاد بصورت 50% تخفیف در اطاق  و 30% تخفیف در غذا استفاده نمایند.
ج- کلیه همکاران بانکی که بدون معرفی نامه به هتل مراجعه می نمایند در تمامی ایام سال جهت استفاده از رستوران با ارائه کارت شناسائی بانک از 30% تخفیف در غذا بهره مند میگردند.