مشهد - چهارراه شهدا - نبش بهجت 1
تلفن 9- 32251927 (051)
فكس 32225389

Address : Bahjat AVE  Mashhad
TEL  +98 513 2251927-9
FAX : 3222538


_______________________

مدیریت عامل:
جناب آقای پورمحمد
تلفن 9- 32251927 (051) - داخلی 103

مدیریت مالی:
جناب آقای حقیقی
تلفن 9- 32251927 (051) - داخلی 106

مدیریت داخلی:
جناب آقای حکمی
تلفن 9- 32251927 (051) - داخلی 168

مدیریت رستوران:
جناب آقای نظامی
تلفن 9- 32251927 (051) - داخلی 193

مسئول تدارکات:
جناب آقای بافنده
تلفن 9- 32251927 (051) - داخلی 181